Nieuwsbrief 78 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Nieuwsbrief 78 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen –> Nieuwsbrief_78[51841]

Verslag Ledenvergadering op 5 juli in De Meerbaak in Middenmeer

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Verslag Ledenvergadering op 5 juli in De Meerbaak in Middenmeer

Op de ledenvergadering stonden drie punten op de agenda, de benoeming van Nel Slob als bestuurslid, de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen en de herverkiezing van de burgemeester.

Nel Slob werd met algemene stemmen door de aanwezige leden gekozen in het LADA-bestuur.

ALV 5-7-17

Het tweede punt was de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij is het conceptverkiezingsprogramma uitgebreid besproken. Veel leden hadden het conceptverkiezingsprogramma doorgenomen en kwamen met diverse toevoegingen. De leden zouden onder andere graag zien dat in het verkiezingsprogramma wordt opgenomen dat de gemeenteraad vaker naar de inwoners toekomt om in de oriëntatiefase de mening van de inwoners op belangrijke onderwerpen te horen. Deze beeldvormende vergaderingen zouden op dorpsniveau plaats kunnen vinden. Verder kan volgens de leden preventie een belangrijke reden zijn om (sport/muziek/cultuur) faciliteiten open te houden.

Kadernota 2018

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Kadernota 2018

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren

De fractie van LADA kan zich vinden in het concept document zoals het nu voor ligt. Het gezamenlijk vorm geven middels een 5-tal werksessies om zo de maatschappelijke effecten en doelstellingen aan te scherpen, is ons goed bevallen. Werksessies waar nimmer financiële invulling heeft plaats gevonden. Het bevreemdt ons dan ook dat op blz. 46 en 47 tal van projecten financieel zijn ingevuld. Het ging immers niet om de bedragen, doch om de doelstellingen en maatschappelijk effect. Naar ons oordeel niet handig, omdat op diverse projecten nog haalbaarheidsonderzoeken plaats vinden, businessplannen nog moeten worden ingeleverd waar de raad zich over uit moet spreken. Bovendien schept het bij initiatiefnemers verwachtingen waar wij ons nog niet op willen vast leggen. Het bedragenlijstje van 1 tot en met 36 zullen wij middels een gezamenlijk amendement schrappen.

Voor wat het eerste blok op blz. 46 (A t.m. E) kunnen wij ons zeker vinden. Wat betreft het programma Leefbaarheid (D en E) wij zien een toenemende onkruid druk, vooral binnen de bebouwde kom. Het wegvallen van het middel Roundup moet opgevangen worden door intensieve mechanische onkruidbestrijding. Vandaar dat wij daar meer geld voor uit willen trekken, om te zorgen dat de beeldkwaliteit in de wijk acceptabel blijft.

Doordat inwoners succesvol participeren en initiatieven ontplooien, is kernbeheer bijna door haar geld heen. Volgens zeggen zijn er inmiddels al 150 bewonersinitiatieven aangemeld en grotendeels gehonoreerd. Dit succes vertaalt zich inmiddels in een gebrek aan middelen bij kernbeheer, vandaar dat wij hiervoor een extra bedrag willen toekennen van 60.000, — euro om dit succesvol te houden. Wij komen met een gezamenlijk amendement voor de openbare ruimte, voor zowel groen- als kernbeheer.

Voorts wil LADA zich niet vast leggen op het project aandeelhouder van Port of Den Helder te worden. Eerst maar eens zien wat de voor en nadelen hiervan zijn. Wat ons betreft wordt dit onderdeel geschrapt. Vandaar dat wij hier een amendement op indienen.

Een amendement ook over motorcross terrein. Wij willen dit uit de lijst projecten graag geschrapt zien omdat er een bedrag van 150.000 euro aan gekoppeld is. Wij staan net als het college op het standpunt dat de kosten door de initiatiefnemers worden opgebracht..

Aandacht vragen wij voor andere woonconcepten. Het faciliteren van “Tiny Houses” biedt inwoners een mogelijkheid om duurzaam te wonen binnen onze gemeentegrenzen. Iets wat prima aansluit op de kernwaarden van Hollands Kroon. Met de ChristenUnie dient LADA een motie indienen.

Verder vraagt het college rekening te houden met loon en prijsontwikkelingen. Wij zullen dan ook het college op dragen middels een gezamenlijk amendement 5% prijscompensatie nu te verwerken in de begroting.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Extra geld voor onderhoud openbare ruimte

De coalitie heeft met een amendement, dat raadsbreed werd gesteund, € 250.000 extra beschikbaar gesteld voor het onderhoud in de openbare ruimte en € 60.000 teogevoegd aan het budbget voor kernbeheer.

Port of Den Helder

In de projectlijst was een voorstel opgenomen om aandeelhouder te worden in de haven van den helder( Port of Den Helder). Nut en noodzaak wordt door ons betwijfeld. Met CU dienden wij een amendement in om hier van af te zien:

Project 4 “Aandeelhouder worden Port of Den Helder” uit de lijst projecten te schrappen

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt is tot op heden nog geen doorslaand succes gebleken en ook zijn de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de offshore niet positief. Qua ontwikkeling en onderhoud van de grote offshore windturbineparken lijkt PoDH de boot te gaan missen gezien de ontwikkelingen in de Eemshaven, op de Maasvlakte en in IJmuiden. Het is dan ook niet te verwachten dat het aandeelhouderschap van Port of Den Helder Hollands Kroon veel zal opleveren. Er zijn wel aanzienlijke risico’s aan verbonden die wij als gemeente Hollands Kroon niet kunnen overzien en waar we ook geen middelen voor hebben.

Het amendement werd door de voltallige raad aangenomen.

Tiny Houses

Een motie van samen ingediend met CU, D66 en GL:

Verzoekt het College:

 In overleg met aanvragers een aantal pilots (streefgetal: 5) toe te wijzen waar Tiny Houses   gevestigd kunnen worden;

 Daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van (tijdelijk) leegstaande agrarische bouwlocaties om verpaupering tegen te gaan;

 Een jaar na realisatie van de eerste Tiny Houses een evaluatietraject te starten;

Het Tiny House Movement krijgt in toenemende mate voet aan grond in Nederland. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de beperkingen die een onbeperkt leven met zich meebrengt. Een hoge hypotheek of huur, steeds meer, grotere en duurdere spullen en steeds meer energie consumeren en afvalstoffen produceren.  Het Tiny House Movement voorziet in kleine woningen van maximaal 50 m2 die in beginsel tijdelijk ergens worden neergezet en in veel gevallen geen aansluiting op elektra, water of riool nodig hebben, maar met creatieve en innovatieve technieken volledig selfsupporting zijn. Een mooi voorbeeld van circulaire economie op een luttel aantal vierkante meters.

Mensen kiezen niet zomaar voor een Tiny House; dat is een welbewuste en goed overwogen keuze. Zoals de beweging zelf op haar website schrijft: “Een Tiny House is voor ons de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt, en het stimuleert je bewuster om te gaan met je verbruik.”

Door het innovatieve, creatieve en duurzame karakter, past het Tiny House concept uitstekend in de kernwaarden en de visie van Hollands Kroon en verdient daarmee een coöperatieve en faciliterende rol van het gemeentebestuur.

De voltallige raad gaf steun aan deze motie.

 

Startups

Met CU werd een motie ingediend waarin Hollands Kroon aandacht gevraagd wpordt voor het belang van startups:

Er werk van te maken dat Hollands Kroon op de kaart komt te staan als kansrijke Startup gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door de organisatie van een Startup weekend, een Startup bootcamp of een Startup accelerator te ondersteunen of te faciliteren. De uiteindelijke vorm daarin laten we graag aan het college over.

Veel, vaak jonge, ondernemers wagen de stap om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan en daarmee nieuwe economische bedrijvigheid creëren. Startups sluiten naadloos aan op de kernwaarden en visie van Hollands Kroon. Hollands Kroon zich zou moeten inzetten om hier een faciliterende en stimulerende rol in te  spelen.  Startups kunnen de hele regio een stevige economische impuls geven.

Ook deze motie kreeg raadsbreed steun.

Overige amendementen en moties

Veel amendementen gingen over aanscherpingen van tekst waarin de fractie zich kon vinden. Het amendement van de coalitie waarin de prijscompensatie al in de begroting te verwerken werd door de hele raad aanvaard. Het amendement dat door de werkgroep biodiversiteit werd ingediend waarmee het uitvoeren van een inventarisatie om te komen tot het opstellen van een gedragscode kreeg steun van de fractie. Op initiatief van GroenLinks werd een motie, gesteund door de hele oppositie en SHK, ingediend om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst. Wethouder Westerkamp gaf aan dat hij de motie alleen kon overnemen als er in opgenomen werd dat er een fonds komt om ge;ld beschikbaar te stellen voor gemeentelijk monumentenbeleid. Na aanpassing van de motie kon de fractie er mee in stemmen en was er raadsbreed steun. De PvdA vroeg in een motie het college om voor iedere kern een apart beeldkwaliteitsplan op te stellen omdat elke kern uniek is en een andere beeldkwaliteit heeft en deze plannen samen met  inwoners op te pakken. Een voorstel dat door de fractie gesteund werd. Er was echter geen meerderheid voor en de motie werd verworpen.

Beantwoording vragen Bloemenbuurt/Plan Dekker

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Beantwoording vragen Bloemenbuurt/Plan Dekker

Herinrichting Bloemenbuurt Winkel

De fractie is tevreden met het snelle antwoord van het college op de vragen gesteld over de herinrichting van de Bloemenbuurt in Winkel.  De werkzaamheden zijn tijdelijk stopgezet en daarmee is voldaan het verzoek van de fractie. Bewoners hebben bericht ontvangen dat zij een afspraak kunnen maken om hun woning te laten schouwen voor een bouwopname om schade te kunnen bepalen mocht die ontstaan tijdens de werkzaamheden. Vreemd dat dit niet vooraf aan de werkzaamheden is gebeurd. Ronduit slordig is dat bewoners die op de inloopavond een reactie op het daarvoor bestemd formulier hebben gegeven geen terugkoppeling hebben gehad omdat er geen email-adres is opgegeven. In de beantwoording spreekt wethouder Groot dat er uitvoerig over de suggesties is gesproken, maar met wie?  Het roept vervolgvragen op die de fractie zal stellen.

Hieronder de beantwoording.

Op 12 juni 2017 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1736) gesteld over de start van de werkzaamheden Bloemenbuurt Plan Dekker in Winkel. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vragen

  1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  2. Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?
  3. Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?

 

Antwoorden

 

  1. Vorig jaar is op 7 juli 2016 het ontwerp van de herinrichting tijdens een inloopavond voorgelegd aan belangstellenden. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van de informatie die wij van 7 maart 2016 t/m 18 maart 2017 via een vragenlijst hebben opgehaald onder inwoners.

Een groot aantal inwoners heeft tijdens de inloopavond en via een reactieformulier voorstellen en opmerkingen op het ontwerp bij ons kenbaar gemaakt. Wij hebben uitvoerig gesproken over welke van deze suggesties wel en niet mogelijk zijn. Deze lijst met reacties en het nieuwe ontwerp is teruggekoppeld aan de inwoners die een e-mailadres hebben opgegeven. Daarnaast zijn in de periode van oktober 2016 en mei 2017 nog enkele vragen binnengekomen over de start van de uitvoering. Deze vragen zijn individueel behandeld en niet voorgelegd aan alle betrokkenen.

  1. De projecten worden aangestuurd vanuit het team Areaalprojecten door een projectleider. De projectleider maakt gebruik van de diensten van een extern ontwerpbureau.

 

  1. Om deze situatie zo goed mogelijk te verhelpen, zijn de werkzaamheden voorlopig stilgelegd. Wij gaan de afspraken en toezeggingen met inwoners nalopen op juistheid en volledigheid. Indien nodig gaan we dit aanpassen op tekening. Dit wordt persoonlijk met de betrokken inwoners besproken. Daarnaast gaan wij een tweede inloopavond organiseren waarin wij ruimte bieden voor vragen en met de aannemer meer helderheid geven over de uitvoering van het project.

Spreektekst Jaarrekening kadernota

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Spreektekst Jaarrekening kadernota

Jaarrekening 2016

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering van 20 juni.

Voorzitter,

De aanloop naar de behandeling van de Jaarrekening 2016 verdient geen schoonheidsprijs. Mochten we tussentijds nog op een positief resultaat van 583.000 euro rekenen, vandaag worden we geconfronteerd met een negatief resultaat over 2016 van 219.000 euro. De verwachting werd gewekt dat na het aanleveren van de definitieve cijfers voor het Sociaal Domein slechts een bescheiden bijstelling zou plaats vinden. Het is wel duidelijk dat deze forse neerwaartse bijstelling van 890.000 euro vanuit het Sociaal Domein/Jeugdzorg iedereen heeft overvallen. Daar staat dan wel een beperkt voordeel van 88.000 euro vanuit de Wmo tegenover. Maar al met al een neerwaartse correctie op de jaarrekening van 808.000 euro.

Hoewel het allemaal binnen de begroting Sociaal Domein past, is wel duidelijk dat we het proces niet goed in de hand hebben. Te laat aangeleverde cijfers. Geen volledig zicht op wat ons te wachten staat. Facturen die op de plank zijn blijven liggen (niet geboekt lezen we). De procescontrole ontbreekt en er is, zeker binnen het Sociaal Domein, nog wel een flink aantal verbeterslagen te maken. En misschien ook op het gebied van rechtmatigheid, want als je “de grip’ kwijt bent, dan loop je risico’s. Benoem dan ook maar even de vraag deze maand, van een groot aantal gemeenten, om sancties te heffen op zorgaanbieders die de fout in gaan. Het gaat om het terug storten van diensten die niet geleverd zijn.

Processen moeten dus inzichtelijk, beheersbaar en goed te controleren zijn. Dat geld dus niet uitsluitend voor het Sociaal Domein want dit lezen we ook uit de bevindingen van de BDO-accountant. Rechtmatigheid omtrent aanbestedingen wordt betwist.  Enkele aanbestedingen zijn niet juist uitgevoerd en dus mogelijk onrechtmatig. De accountant komt tot de conclusie, dat de kwaliteit van significante processen zoals subsidies, inkopen en betalingen en de automatiseringsomgeving van onvoldoende niveau zijn. Procesbeschrijvingen zijn er niet. Hij adviseert dit wel te doen. Want het maakt de organisatie kwetsbaar. Dit wordt ook bevestigd door bijvoorbeeld een dubbel betaalde subsidie van 33.000 euro, die weer terug gevorderd moet worden.

Hollands Kroon wil een moderne gemeente zijn en organisatieplan “De Stip” is een richting waar, door middel van zelfsturende teams, veel  verantwoording wordt neer gelegd. Het geven van vertrouwen is prima. Dat bestrijden we ook niet, maar de aanbeveling om “soft controls” in te bouwen onderschrijven wij wel. Sterker nog wij vinden het een must.

De automatiseringsomgeving wordt over 2016 als onvoldoende beoordeeld. Inmiddels is er veel geïnvesteerd in ICT en LADA gaat er dus  van uit, dat het dit jaar op orde komt. Het naar behoren functioneren van de website, zoals op blz 13 van de Jaarrekening wordt  benoemd, delen wij niet.

Ook zijn er per programma over-en onderbestedingen, veelal veroorzaakt door “incidentele onvoorziene effecten”. Zoals flinke overschrijdingen op de programma’s Veiligheid en Onderwijs. Wij vragen ons toch af of er niet beter begroot had kunnen worden. Om maar wat te noemen;:de fikse overschrijding van ICT van rond de 900.000 euro wordt deels veroorzaakt door het “in the cloud” gaan. Ofwel het afnemen van (nieuwe) diensten die jaarlijks terug komen en dus begroot hadden kunnen worden. Ook zouden wij het onderhoud van wegen structureel begroot willen zien en niet als een ad hoc post opgevoerd (blz.23). Bij programma 7 (blz. 50): Riool. Hier is een bedrag van 456.000 euro niet begroot.

Dankzij fikse eenmalige inkomsten uit leges omgevingsvergunning van 1,7  miljoen is het negatieve rekening resultaat tot 219.000 euro beperkt gebleven.

De aanbevelingen en conclusies door de auditcommissie van 24 mei j.l. onderschrijven wij , net als de aanbevelingen van de BDO accountant. LADA gaat er van uit dat de organisatie pas op de plaats maakt om een aantal fikse verbeterslagen te maken.

 

 

Nieuwsbrief 77 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Nieuwsbrief 77 is uit!

Klik hier om hem online te lezen: Nieuwsbrief_77[49814]

Goede sfeer tijdens openbare fractievergadering in Het Nederlands Kremlin!

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Goede sfeer tijdens openbare fractievergadering in Het Nederlands Kremlin!

Fractie 13-6-17 2 Fractie 13-6-17

 

Aandachtspunten: Plan Dekker, zie de gestelde vragen, jaarrekening en accomodaties.

Lees via deze link het volledige verslag: ofv_06-14-verslag[49667]

Plan Dekker/Bloemenbuurt Winkel

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Plan Dekker/Bloemenbuurt Winkel

 

PERSBERICHT

 

Bewoners in de Bloemenbuurt in Plan Dekker in Winkel werden onaangenaam verrast door de start van de werkzaamheden, verband houdend met de vervanging van het riool en de daaraan gekoppelde herinrichting van de wijk. Woensdag 7 juni ontvingen de bewoners per brief het bericht dat de volgende dag met het werk gestart zou worden.

Een reactie van bewoners: Wij kunnen nu niets plannen rond afleveren van een nieuw bed, keuken etc. Een verbouwing en verhuizingen in de buurt zijn ook al gepland.

 

Inmiddels zijn er brieven van bewoners aan u verzonden waarin de grieven duidelijk verwoord zijn. Een samenvatting uit een van de brieven:

Ik constateer nu:

– dat de gemeente de bewoners onvoldoende betrekt en onvoldoende inspraak geeft bij het ontwikkelen van de herinrichting;

– dat de wensen en ideeën van de bewoners niet benut worden voor het opstellen van het nieuwe plan;

– dat de bewoners geen inzage krijgen in het plan dat nu gerealiseerd wordt;

– dat de bewoners niet tijdig worden geïnformeerd over de start, de fasering

en de planning van de werkzaamheden;

– dat de bewoners niet geïnformeerd worden over de overlast tijdens de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen;

– dat er geen concrete informatie over het plan en de uitvoering is te vinden op de gemeentelijke website;

– dat de gemeente op geen enkele wijze fatsoenlijk met haar bewoners communiceert.

 

Kortom, de bewoners worden volledig buiten spel gezet en hebben maar te slikken en af te wachten wat er in hun buurt gebeurt.

Wat er in Winkel gebeurt staat haaks op wat het beleid in Hollands Kroon zou moeten zijn: inwoners betrekken bij de herinrichting van hun buurt zoals ook in Wieringerwerf gebeurt. In Winkel is daar niets van terug te vinden. Er is een inloopavond geweest waarop inwoners kennis konden nemen van de plannen. Dat is geen open gesprek met inwoners waarin zij uitgenodigd worden met ideeën te komen.Na de inloopavond is er door bewoners een plan opgesteld dat voorgelegd werd aan de projectleider van de uitvoerder. Hij vond het uitvoerbaar en adviseerde het op een tweede inloopavond te bespreken met de buurt. Het antwoord van de gemeente was een totale afwijzing, zonder daar nog met de inwoners over te hebben gesproken. Hoewel een avond, waarop het eindplan gepresenteerd zou worden was toegezegd, heeft die nooit plaats gevonden. Inwoners zijn zeer verbolgen over de hele gang van zaken en  voelen zich niet serieus genomen.

 

De fractie van LADA begrijpt niet dat dit nu nog voorkomt in de gemeente Hollands Kroon die zich op de borst slaat zo goed naar de inwoners te luisteren om ze bij uitvoering en beleid te betrekken.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1)    Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

2)    Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?

3)    Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?

4)    Zo nee, graag een duidelijk gemotiveerd antwoord.

LADA feliciteert Koeteltuin

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor LADA feliciteert Koeteltuin

 

Koteltuin[49250]

De LADA-fractie was aanwezig bij de opening van de Koeteltuin. Fractiesecretaris Peter Couwenhoven sprak zijn waardering uit voor dit initiatief en feliciteerde de initiatiefnemers met het behaalde resultaat.  Daarbij overhandigde hij een  bloemetje en een envelop waarin een bedrag van € 100,- als bijdrage in de fondsenwerving om ook een plek voor de oudere jeugd te realiseren.

Informatiemiddag/avond ECN in Petten voor raadsleden en statenleden.

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Informatiemiddag/avond ECN in Petten voor raadsleden en statenleden.

Van LADA waren Ard Smit, Marinus Hovius en Lida Brussaard aanwezig.

20170607_190950_001 20170607_191305_001 20170607_192146 20170607_193016 20170607_195412_001 20170607_195506

Zij hebben een indruk gekregen wat er op het terrein van het ECN allemaal gebeurt. Men wil ervoor zorgen dat deze hoogwaardige werkgelegenheid in Petten blijft.

Daarvoor is nodig dat de Pallas reactor er komt. Er wordt ook geprobeerd een Energy & Heath Campus, werknaam Qi, te ontwikkelen op het terrein van het ECN.

Een heel goed streven en we hopen dat het lukt. Dit geeft weer een boost aan de Noordkop.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 11 juli 2017 @ 16:26