Nieuwsbrief 68 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Nieuwsbrief 68 is uit!

Klik hier om hem te lezen: Nieuwsbrief_68

Vanuit het bestuur

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Vanuit het bestuur

Het afgelopen half jaar is er heel wat veranderd in de samenstelling van het LADA-bestuur. Begin dit jaar nam Rob afscheid als voorzitter en Jaap Jan afscheid als secretaris. Het bestuur bestond toen nog maar uit twee personen en had dringend versterking nodig.

Op de ALV van 7 maart is eendringend beroep gedaan aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Mark de Geus is op 7 maart benoemd en toen bestond het bestuur uit 3 personen. Daarna hebben zich na de oproep ook Moray Juffermans en Jos Witte bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen.

Helaas heeft Han Koppe in juni om gezondheidsredenen het besluit moeten nemen om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Op dit moment bestaat het LADA-bestuur uit vier leden: Lavinia Grooten, Mark de Geus, Moray Juffermans en Jos Witte. Het zou mooi zijn als we nog versterking krijgen van een vijfde bestuurslid. Omdat de huidige bestuursleden nog maar pas in functie zijn moeten de taken nog verdeeld worden. Wanneer de taakverdeling bekend is zullen we die zo snel mogelijk naar buiten brengen.

De afgelopen weken heeft het bestuur zich ook beziggehouden met de scheiding tussen de fractie Lada en Henk-Jan Wittink. Na constructieve gespreken en een ledenraadpleging op de ALV van 27 juni jl. heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat de coöperatieve houding naar elkaar zoals die ontstaan is tussen de LADA fractie en Henk-Jan voor de resterende raadsperiode goed kan uitpakken. Het voornemen van het bestuur is om samen (met iedereen binnen de partij) constructief verder werken aan de professionalisering van LADA.

Het weer invoeren van HH1 onder de WMO

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Het weer invoeren van HH1 onder de WMO

Ook LADA betreurt de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp 1. Wij waren met het college van mening dat de transitie in de zorg met zich meebracht, dat de inwoners niet meer in aanmerking kwamen voor huishoudelijke hulp 1 verzorgd door de gemeente op basis van de WMO. Dat de betreffende inwoners dit op eigen kracht moesten invullen. Ook gezien een aantal gerechtelijke uitspraken.

Voor de inwoners die dit niet konden was er HH2 en voor inwoners die wel zelf hun hulp konden regelen maar het niet zelf konden betalen was er bijzondere bijstand. Het wijkteam was de achtervang als dit toch problemen gaf voor deze inwoners. De Centrale Raad van Beroep besliste dat de interpretatie anders moest zijn. Nu de gemeente krachtens de WMO toch HH1 moet leveren, moet dit ook zo snel als mogelijk worden geregeld en volgens het memo dat wij hebben ontvangen is dit ook in gang gezet. Bovendien is er financiële compensatie geregeld. Wij gaan dus akkoord met het voorstel.
Rest ons nog om aan de inwoners die slapeloze nachten hebben gehad over hun huishoudelijke hulp, onze excuses aan te bieden.

 
(Tekst uitgesproken in de raad van 30 juni)

Verklaring steun aan AZC

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Verklaring steun aan AZC

De LADA-fractie heeft verdeeld gestemd in het vraagstuk rondom de AZC’s. Na een lang debat met heel veel argumenten werd duidelijk, dat de wens van LADA, kleinschalige opvang van vluchtelingen verspreid over de gemeente niet haalbaar was.
Gehoord wat de inwoners op de inwonersavonden in 4 kernen van de gemeente naar voren brachten en volgend wat het manifest 2016 van Vluchtelingenwerk als beste opvang voor vluchtelingen ziet, namelijk kleinschalig en verspreid, was dat onze inzet.
Gedurende het debat werd duidelijk, dat we hierin niet werden gesteund door andere partijen. En dat er geen vluchtelingenopvang van asielzoekers zonder verblijfsvergunning zou komen in HK als het niet in een AZC van 300 zou zijn.
Dit vinden wij niet humaan. De vluchtelingen zijn er en blijven komen, wat wij er ook van vinden. En weer opvang in tentenkampen en sporthallen kunnen we voorkomen door ook opvang te bieden in onze gemeente.
Het college bij monde van de portefeuillehouder heeft benadrukt, dat als er openingen zijn om kleinschaliger op te vangen dan het minimum van 300 zoals dat nu voorligt, zij weer met het COA in gesprek gaat om dat in Hollands Kroon te realiseren.
Dit alles overwegende hebben wij besloten toch voor de vestiging van een AZC in Hollands Kroon te stemmen.
Henk van Gameren

Lida Brussaard

Marinus Hovius

Beantwoording schriftelijke vragen Terdiek

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Beantwoording schriftelijke vragen Terdiek

Geachte fractie,
Op 30 mei 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1622) gesteld over Komborden Terdiek. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag 1. Wanneer worden de borden geplaatst? 2. Wat is de reden dat het nog niet is gebeurd?
Antwoord 1. De bedoeling is om de borden zo snel mogelijk te plaatsen, naar verwachting is dit net na de zomervakantie.

2. De wegen rondom buurtschap Terdiek zijn niet in eigendom/beheer bij de gemeente, maar bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier. Voor het plaatsen van borden langs wegen van het Hoogheemraadschap is een vergunning/toestemming nodig. De behandeling van deze vergunning/toestemming heeft helaas erg lang op zich laten wachten. Inmiddels is de vergunning/toestemmingsaanvraag in behandeling. Zodra deze bij de gemeente is ontvangen worden de borden geplaatst.
Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot wethouder Openbare ruimte

Kadernota 2017

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Kadernota 2017

De fractie van LADA kan instemmen met de nieuwe opzet van de Kadernota.

De vertaling naar maatschappelijke effecten vinden wij dan ook verfrissend en past ons. Daarom complimenten naar het management en projectgroep die doormiddel van werksessies dit resultaat heeft opgeleverd.

Wij kunnen ons vinden in het uiteindelijk gepresenteerde voorstel van effecten, om zo richting te geven en te sturen. De programma’s zoals ze nu zijn samengesteld en de daaronder liggende prioriteiten hebben binnen de fractie amper discussie opgeleverd. Dit omdat de LADA-fractie actief heeft deel genomen aan de opzet van dit voorstel en de fractie van LADA zich hier in herkent.

Vandaar dat wij geen behoefte hebben om dit per programma te behandelen, en ons zullen beperken tot een integrale behandeling met enige accenten al dan niet aangevuld met een amendement.

Wij willen in ieder geval aandacht voor een grote groep inwoners die vereenzaamt binnen onze gemeente, en wel hier om omdat wij denken dat het twee programma’s betreffen. Namelijk zowel het programma Vitaliteit (cluster Zorg) en het programma Leefbaarheid (cluster Accommodaties). Vitaal ouder worden is een must en daarom een maatschappelijke missie voor ons allemaal. Laagdrempelige activiteiten in de nabijheid kunnen vereenzaming voorkomen. Belangrijk gevolg is dan ook dat dit het vitaal ouder worden alleen maar kan bevorderen.

Voor wat betreft Vitaliteit (cluster Kunst en Cultuur) vinden wij de Voorschool belangrijk. Vanuit Den Haag komt er een budget beschikbaar, dat betekent meer kansen. Ontwikkelrecht voor ieder kind! Meer kansen om zich te ontwikkelen. Een aanbod voor ieder kind willen we benutten en hier ligt een taak aan het College om aan de gang te gaan. Immers , een Integraal Kind Centrum met Voorschool betekent preventie op de Jeugdzorg.

Wij komen verder met een amendement om aan het programma Leefbaarheid, cluster infrastructuur; Veiligheid aan de tekst toe te voegen.

Een aantal amendementen dienen wij gezamenlijk in met onze coalitiepartners waaronder eerder verwoord rond het programma Vitaliteit, cluster Zorg.

Aandacht ook voor leeg staande winkelpanden (Programma Bedrijvigheid, cluster Economische Ontwikkeling).

Het zelfde Programma Bedrijvigheid, cluster Havens, vragen wij aandacht voor goede bereikbaarheid en geschikte randvoorwaarden om zich te vestigen aan de havens.

Maar ook aandacht voor een goede bereikbaarheid, door middel van prima infrastructuur voor vervoer over water ten behoeve van beroepsvaart en recreatie. Ook hier wordt een gezamenlijke amendement ingediend bij het programma Leefbaarheid (cluster Infrastructuur).

Verder staat LADA een veilige leefomgeving voor. Gezamenlijk wordt ook hier een amendement voor in gediend binnen het cluster Veiligheid, om zo een betere samenwerking tussen buurtbemiddeling, kernbeheer, wijkteams en handhavers te geraken. Zo willen wij een verdere verbetering van de leefbaarheid creëren.

Henk van Gameren, fractievoorzitter LADA

Uitnodiging extra ledenvergadering 27 juni 2016

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Uitnodiging extra ledenvergadering 27 juni 2016

Beste LADA-leden,

Hierbij bent u uitgenodigd voor de extra ledenvergadering op 27 juni 2016.

 

Locatie: Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE, Wieringerwerf

Zaal: Theaterzaal

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Presentatie Tienervluchtelingen door vertegenwoordiger van Parlan.

3. Verkiezing bestuurslid: Moray Juffermans.

4. Breuk in de fractie.

  • Bestuursverklaring, Uitleg van de fractie en uitleg Henk-Jan.
  • Ledenraadpleging, Insprekers kunnen zich aanmelden via secretariaatlada@gmail.com of mondeling tot het begin van de vergadering. (spreektijd maximaal 5 minuten)

5. Rondvraag.

6. Sluiting om ca, 22.00 uur In verband met de catering en zaalindeling gaarne opgeven als je WEL komt bij: secretariaatlada@gmail.com

Bijhehorende documenten:

20160627Agenda

Open brief aan fractieRobRavenstein

SV_06-21_satelietAZC

SV_06-21_Waddenbelevingspunt

 

Vragen Waddenbelevingspunt

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Vragen Waddenbelevingspunt

Geachte leden van het college,
In de Schager Courant van zaterdag 18 juni lezen wij dat het Waddenfonds geen subsidie beschikbaar stelt voor de bouw van het Waddenbelevingspunt. In het artikel wordt ook vermeld dat de aanbesteding van de zomer doorgang vindt en dat er gezocht wordt naar andere financieringsmogelijkheden. Dit strookt niet met het besluit dat de raad in haar vergadering van 26 november 2015 heeft genomen. Daarin spreekt de raad zich uit in te stemmen met de start van de vergunningsaanvragen van het Waddenbelevingspunt, onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de Waddenfondssubsidie.
1) Is het geciteerde bericht uit de Schager Courant juist?

2) Zo ja, kunt u ons uitleggen waarom u in tegenspraak met het raadsbesluit handelt?
Met vriendelijke groet,
Namens de LADA-fractie,

Marinus F.J. Hovius

Vluchtelingenopvang

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Vluchtelingenopvang

LADA heeft het college een aantal vragen gesteld over het opvangen van vluchtelingen die gehuisvest worden in de Oude Beurs in Middenmeer. Het gaat om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben kregen en zich voor vijf jaar in Nederland mogen vestigen.
1) Tellen ze mee voor de wettelijke taak opvang vergunninghouder?

2) Welke begeleiding en van wie, krijgen de mensen die daar wonen?

3) Is het een voorportaal voor toewijzing van een woning in HK, zodat ze niet weer naar een andere gemeente moeten verhuizen?

4) Waar gaan de mensen na 3 jaar naar toe die er nog wonen? Moet HK dan huisvesting aanbieden?
Op de kennisconferentie voor vluchteling, gehouden op 10 juni in het gemeentehuis van Medemblik hebben wij gesproken met een medewerker van het COA. Wij hebben de vraag gesteld of leegstaande gebouwen gebruikt kunnen worden voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Voorwaarde is dat opvanglocaties een satelliet zijn van een nabij gelegen AZC. Den Helder en Heerhugowaard kunnen daarvoor in aanmerking komen.

1) Bent u bereid om deze mogelijkheid met het COA te bespreken?

2) Bent u er van op de hoogte dat de gemeenten Oost Gelre en Molenwaard in gesprek zijn met het COA over het vestigen van een satelliet- AZC?

Aanplant bomen

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Aanplant bomen

Een motie van LADA, vorig jaar bij de kadernota ingediend,  om herplant van bomen mogelijk te maken resulteert in een budget van € 85.000,- dat jaarlijks beschikbaar is. Het college heeft laten weten dat het doel is dat ieder jaar het beschikbare budget volledig benut wordt om bomen te planten (naar schatting tussen de 200 en 300 st.)  op diverse locaties. Dit zijn meestal locaties waar bomen in het verleden zijn verdwenen, maar het kunnen ook nieuwe locaties zijn. Soortkeuze wordt afgestemd op de omgeving, de bodem, toekomstige ontwikkelingen en eventuele wensen van omwonenden.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 13 juli 2016 @ 13:22