Openbare fractievergadering Middenmeer

1) Hoofdpagina Geen reacties »

LADA luistert in Middenmeer

ofvMeerbaak2_02-20

Op de goed bezochte openbare fractievergadering waren twee onderwerpen waarvoor insprekers naar De Meerbaak gekomen waren. De brug over de Westfriese sluis en breedband internet waren onderwerp van discussie.

Brug Westfriese sluis.

Er werd een pleidooi gehouden om de brug beweegbaar te houden want gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Met een beweegbare brug kan de recreatie en de beroepsvaart zich goed ontwikkelen. Spreker lichte een plan toe wat niet rechtstreeks met deze brug samenhing. Hij ziet een doorgaande vaarroute naar het IJsselmeer met een aquaduct in de A7 als grote droom voor de recreatievaart in de Noordkop.

Breedband internet

Een drietal sprekers pleitte voor het invoeren van een glasvezelnet in de buitengebieden waar snel internet door de gebrekkige infrastructuur onmogelijk is. Het ontbreken van een goede, snelle internetverbinding zal leegloop van het buitengebied tot gevolg hebben en voor ondernemers is het niet aantrekkelijk om zich te vestigen, werd de fractie voorgehouden. Gepleit werd om het initiatief van Breedband Hollands Kroon mogelijk te maken om een glasvezelnet aan te leggen. Nuttige informatie is zo tot de fractie gekomen. De fractie wacht de tweede beeldvormende bijeenkomst af waar de raad verder geïnformeerd wordt en zal dan tot een standpunt komen. De noodzaak van snel internet is duidelijk maar de fractie wil meer inzicht hebben over de financiële consequenties. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg zich af: “Kan er geen geld vanuit de Kop Werkt! Komen?”

Wat verder aan de orde kwam

De locatie aan de Elft voor de nieuw te bouwen de brede school in Hippolytushoef heeft de goedkeuring van de fractie. De fractie zal aandacht vragen voor het inpassen het gebouw van De Kei in de nieuwbouw. Dit heeft in Nieuwe Niedorp bij De Snip tot een uitstekend resultaat geleid waarbij de grote lokalen van de oude school behouden gebleven zijn.

Het initiatiefvoorstel om een referendumverordening in Hollands Kroon vast te stellen zal in de raadsvergadering van 28 maart behandeld worden.

Vragen omtrent rijbewijzen

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Geachte leden van het college,

Onlangs heb ik mijn rijbewijs verlengd en moest dat ook weer afhalen bij de gemeentebalie. Dat verbaasde mij want reisdocumenten worden wel thuisbezorgd. Inwoners vragen zich af waarom dit onderscheid gemaakt wordt.

Kunt u dat uitleggen?

Met vriendelijke groet,

Namens de LADA-fractie

Peter Couwenhoven

Vragen omtrent ZAP

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Geachte leden van het college,

De Schager Courant kopt op 20 februari “Met overname krijgt ZAP er 400 ha piepers bij”.

Wij lezen in het artikel:
ZAP neemt pootgoedbedrijf Semargi uit Lelystad over. De activiteiten worden overgebracht naar Van Ewijcksluis. De inlijving van Semargi krijgt uiterlijk in maart zijn beslag, aldus directeur De Geus. Het roept bij ons vragen op.
Overname van een bedrijf gebeurt niet van de een op de andere dag. Daar gaat voorbereiding aan vooraf. In uw memo dd 30 november 2016 wordt er met geen woord gerept over deze (mogelijke)
overname. De memo motiveert waarom ZAP uitbreiding aan de Binnenhaven nodig heeft om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken en dat de gevraagde omgevingsvisie verstrekt moet worden omdat een weigeringsgrond ontbreekt.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de plannen tot overname van Semargi?

In de memo schrijft u:
Voor opgesteld moet worden dat deze uitbreiding geen intensivering van de bedrijfsactiviteiteninhoudt. Primair kan met de vernieuwing en vergroting van de bedrijfsopstallen het verwerkingsproces worden geoptimaliseerd met alsresultaat minder hinder voor de omgeving in vorm van verkeer, geluid en stof. De bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegde ruimtelijke onderbouwing vormt hierbij het uitgangspunt. De afgegeven omgevingsvergunning gaat dus uit van geen verhoogde bedrijfsactiviteiten en minder overlast voor de omgeving.

2. Hoe valt dit te rijmen met de activiteiten nadat de overname een feit is en alle bedrijfsactiviteiten in Van Ewijcksluis worden ondergebracht?
3. Hoe kunnen deze activiteiten plaats vinden zonder toename van de verkeersoverlast?
4. Lezen wij de memo goed dat de omgevingsvergunning op 20 december 2016 is afgegeven, omdat er geen intensivering van de bedrijfsvoering zal plaats vinden?
5. Gaat u hierop handhaven?

Na de brief die namens de voltallige raad naar Gedeputeerde Staten is verstuurd met het verzoek om bedrijfsverplaatsing van ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken, is er intensief contact van u met GS ontstaan om dat mogelijk te maken te maken.

6. Gaat u opnieuw in overleg met GS over de gewijzigde omstandigheden?

Met vriendelijke groet,
Namens de LADA – fractie
Peter Couwenhoven

Nieuwsbrief 73 is uit!

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Klik hier om hem te downloaden: Nieuwsbrief_73

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor LADA luistert

LADA houdt maandag 20 februari een openbare fractievergadering in De Meerbaak, professor Ter Veenweg4, Middenmeer; aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 februari behandeld.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA on tour!

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor LADA on tour!

ontour_Breezand_02-04[32938]

Zaterdag 4 februari ging de fractie op tour in Anna Paulowna en Breezand.

Inzet was te horen wat men van de nieuwe gemeentelijke website vindt en of men bekend is met de Argu-app. De website is geen onverdeeld succes.

Het aanvragen van documenten en maken van afspraken via de site wordt goed gewaardeerd maar daar blijft het wel bij. Het zoeken van informatie is lastig of lukt niet. Dan is er ook een groep die de website niet gebruikt. Regelmatig wordt genoemd dat het verstrekken van informatie op papier een betere manier is. Het terugkeren van gemeentenieuws in de CTR wordt vaak genoemd. Dan krijg je het onder ogen en lees je het. Mensen gaan niet naar de website om te kijken of er nieuws is. Als goed voorbeeld werd de deze week verschenen zorgspecial genoemd.

Een veel gehoorde klacht is dat e-mails of brieven niet beantwoord worden. De Argu-app is slechts bij een enkeling bekend. Bij veel mensen die we gesproken hebben zei de naam Argu niets.

LADA on tour!

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor LADA on tour!

Zaterdag 4 februari gaat de fractie op pad met de gele caravan om in gesprek met de inwoners te gaan.
’s Ochtends wordt winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna bezocht van 11.00 tot 12.30 uur. ’s Middags van 13.30 tot 15.00 staat de caravan op het Ceresplein in Breezand.

caravan

Provinciale Staten 23-01-2017

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Provinciale Staten 23-01-2017

Provinciale Staten 23-01-2017 commissie Ruimte, Wonen & Water inspraak agendapunt 5d, brief raad Hollands Kroon verplaatsing ZAP

IMG_0260klein

Voorzitter, geachte commissie,
Coöperatie Royal ZAP is in de ruim honderd jaar dat zij bestaat uitgegroeid tot een bedrijf dat te groot is geworden voor het kleine dorp Van Ewijcksluis. Bewoners klagen al lang over geluid- stofen verkeersoverlast. De gebrekkige infrastructuur in en rond Van Ewijcksluis is niet geschikt voor het verwerken van het steeds groter en zwaarder geworden vrachtverkeer. Nu de gemeente
Hollands Kroon een vergunning heeft afgegeven tot uitbreiding zal de verkeersoverlast alleen maar toenemen. Royal ZAP heeft al zeven jaar grond in eigendom aan de Kerkweg in Anna Paulowna,
een goed bereikbare locatie buiten de dorpskern waar van overlast geen sprake zal zijn. Er zal geen aantasting van het landschap ontstaan omdat hier al meerdere bedrijven zijn gevestigd, zoals
een loonbedrijf, een grote Welkoopwinkel met opslagloods, een tankstation en enkele loodsen in gebruik voor agrarische doeleinden. Royal ZAP directeur, de heer de Geus, geeft aan dat
bedrijfsverplaatsing van de Binnenhaven in Van Ewijcksluis naar de Kerkweg zijn voorkeur heeft. Hij is bereid van uitbreiding in Van Ewijcksluis af te zien op voorwaarde dat er uiterlijk 1 maart 2017 duidelijkheid komt.
Verplaatsing van Royal ZAP komt de leefbaarheid van Van Ewijcksluis ten goede, waar toeristische en recreatieve ontwikkelingen rond de haven nieuwe impulsen kunnen brengen.
Verplaatsing naar de Kerkweg levert alleen maar winnaars op. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording van vragen gesteld door de heren Bruggeman, Leever en Papineau Salm aan dat zij in 2017 in gesprek willen gaan met de gemeente en Royal ZAP om te praten over bedrijfsverplaatsing. De ARO heeft op 25 maart 2014 een advies uitgebracht over verplaatsing naar de Kerkweg.
Daarin wordt uitgesproken dat geen positief advies kon worden uitgebracht. Ik citeer: “De ARO kan de gekozen locatie niet beoordelen omdat hiervoor een uitgewerkte afweging tegen
vergelijkbare locaties ontbreekt. De ARO begrijpt dan ook niet waarom voor het omvangrijke bedrijf alleen naar deze plek midden in de open ruimte van het buitengebied wordt gekeken.”
Een foute voorstelling van zaken zoals ik eerder heb aangetoond. Op de gewenste locatie aan de Kerkweg is geen sprake van open ruimte in het landschap. Ik vraag u dan ook om het ARO-besluit van 25 maart 2014 te heroverwegen en verplaatsing van Royal ZAP naar de Kerkweg mogelijk te maken, een oplossing waar de voltallige raad van Hollands Kroon voor staat.

 

Peter Couwenhoven

Initiatiefvoorstel referendum Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor Initiatiefvoorstel referendum Hollands Kroon

ladalogo
De fractie van LADA dient een initiatiefvoorstel in voor het vaststellen van een referendumverordening.

Klik hier voor de volledige tekst van de referendumverordening: Referendum verordening HK_definitief[31660]

Hollands Kroon kent nog geen referendumverordening. De fractie van LADA ziet het referendum als vorm van inwonerparticipatie en als waardevolle aanvulling op de democratische besluitvorming en verhoging van de democratische legitimiteit van de te nemen beslissing in de raad.
Binnen de huidige wetgeving kan alleen een raadgevend of raadplegend referendum gehouden worden. Een bindend referendum is in strijd met de Grondwet, waarin artikel 67 voorschrijft dat de
leden zonder last stemmen (in 1983 is het woord ‘ruggespraak’ geschrapt). De uitkomst van het referendum moet dus worden gezien als een advies van de bevolking aan de raad. Ieder raadslid
beslist individueel of hij/zij zich gebonden acht aan de uitslag van een referendum.
Deze referendumverordening is voor een deel gebaseerd op het model van de VNG. Deze modelreferendumverordening geeft gemeenten een mogelijkheid tot het vaststellen van een referendum op initiatief van de bevolking, het raadgevend referendum. Voor dit model heeft de VNG gekozen omdat dit doorgaans als meest zuivere vorm van een referendum wordt gezien. Inwoners krijgen hiermee de mogelijkheid om hun mening te laten horen over een voorgenomen raadsbesluit.
In Hollands Kroon ontwikkeld de representatieve democratie zich steeds meer naar een participatie democratie waarin inwoners op veel manieren betrokken worden bij de voorbereiding op de
besluitvorming in de raad. Daarbij hoort ook een raadgevend referendum waarmee inwoners de mogelijkheid hebben om de raad een advies te geven.

LADA kiest er voor om in de verordening daarnaast de mogelijkheid voor het houden van een referendum op initiatief van de raad op te nemen, het raadplegend referendum. De raad kan daarmee
inwoners om advies vragen voordat een besluit is genomen. Een referendum is uiteraard niet de enige mogelijkheid om een advies aan inwoners te vragen.
Andere mogelijkheden zijn onder meer de officiële inspraakmogelijkheden, interactief beleid, inspraakavonden, enquêtes en buurtbezoeken. Inmiddels is ook participatie via internet mogelijk met
digitale discussieplatforms zoals Argu. LADA ziet deze mogelijkheden nog niet als volwaardige vervanger van het middel referendum omdat er doorgaans kleine groepen inwoners mee bereikt worden. Wanneer het discussieplatform Argu goed doorontwikkeld wordt en er een brede interactieve discussie onder inwoners ontstaat, zal dit een alternatief zijn voor het raadplegend referendum.

LADA heeft de mogelijkheden onderzocht of digitale discussieplatforms, zoals Argu, gebruikt kunnen worden om een raadgevend referendum te houden. Voorwaarde om een betrouwbare uitslag te verkrijgen is de verificatie van de uitgebrachte stemmen. Dit kan bereikt worden door gebruik te maken van DigiD of het verstrekken van een unieke inlogcode. Ook is onderzocht of op deze wijze een besparing in de kosten bereikt kan worden. Technisch is het mogelijk om een referendum digitaal te organiseren. Daar zijn echter kosten aan verbonden waardoor nader onderzoek nodig is.

LADA luistert in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties staat uit voor LADA luistert in Nieuwe Niedorp

Doordat er een kleine agenda voor de raadsvergadering van deze maand te bespreken was, werd er tijdens de openbare fractievergadering van maandag 16 januari in dorpshuis Prins Maurits over een aantal zaken die spelen stevig gediscussieerd.

 
Maandag 23 januari vergadert de commissie Ruimte, Wonen en Water van Provinciale Staten. De brief die de raad van Hollands Kroon naar Provinciale staten gestuurd heeft waarin gevraagd wordt de verplaatsing van het bedrijf Royal ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken wordt dan behandeld. Fractielid Peter Couwenhoven zal inspreken.
Om het watersporttoerisme en recreatie te bevorderen moeten de bruggen in de Kerkweg en de Westfriese sluis van een beweegbaar brugdek voorzien worden. Gevraagd werd of het niet goedkoper kan. Het accommodatiebeleid kwam uitgebreid ter sprake. De heer Van Essen gaf een toelichting over de stand van zaken bij de zwembaden. De plannen voorzien in een fors terugdringen van de kosten en hij is optimistisch dat de door de raad gestelde voorwaarden om de vier baden open te houden kan worden gehaald. Er zal echter meer tijd nodig zijn. Sportfondsen heeft de opdracht gekregen het eindrapport samen te stellen. Grote vraag is wat de ontwikkelingen in Wieringerwerf gaan betekenen nu daar gedacht wordt aan een nieuw te bouwen zwembad dat ingepast wordt in de plannen voor de sportcampus.

 

Gevraagd werd naar de ontwikkeling van de brede school in Hippolytushoef. Het duurt wel erg lang. Overleg met alle betrokkenen is daar de oorzaak van. LADA is daar voorstander van maar het moet wel tot resultaat leiden. Wat in Slootdorp wel goed is gegaan is in Hippolytushoef niet gelukt. Er komt nu snel een advies van het college over de locatiekeuze nu de Irisstaat niet meer in beeld is. Dat moet er eerst zijn om inzicht te krijgen of het beschikbare budget nog voldoende zal zijn. Zorgen werden er uitgesproken over de ontwikkelingen rond sporthal Veerburg. Er zijn in het verleden verkeerde keuzes gemaakt waardoor er van een sluitende exploitatie geen sprake meer is. Hoe kan dat gerealiseerd worden om sporthal Veerburg open te houden was de vraag waarop geen duidelijk antwoord voorhanden was. Duidelijk is wel dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om Veerburg open te houden.

 

Het handhavingsbeleid kwam uitgebreid ter sprake. Daarover zijn grote zorgen onder de aanwezigen. Vragen die gesteld werden: waarom zijn er zoveel zaken onder de rechter, moeten de procedures niet aangescherpt worden, wie heeft en waar zijn fouten gemaakt, hoe kunnen we het verbeteren? Het kost onnodig gemeenschapsgeld dat beter gebruikt kan worden. Conclusie was dat Hollands Kroon strakker moet handhaven.
Het gebruik van de Argu-app moet gestimuleerd worden. Het moet echt gebruikt gaan worden om inwoners met elkaar te laten communiceren. Daarvoor zal de fractie zich inzetten. Een goede start kan zijn om de vraag te stellen hoe men over de opvang en huisvesting van arbeidsmigranten denkt. Het initiatiefvoorstel om te komen tot een referendumverordening in Hollands Kroon is klaar en zal ingediend worden voor behandeling in de raad.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 23 februari 2017 @ 13:20